ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪಿನ್, ಗೇರ್ಸ್, ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್